Ambities

Veel hogescholen benoemen in strategische plannen het belang van hun relatie met de regio. We zien dan ook een veelheid aan initiatieven en projecten die gestalte krijgen met partners in de regio. Toch zien we ook dat die initiatieven maar op beperkte schaal deel uitmaken van de reguliere structuur van opleidingen. En we beluisteren de moeite om dat structureel te maken. Al met al zien we een dominante interne focus.

Evengoed is de ambitie om dit perspectief te realiseren bij velen aanwezig. Dat hangt mede samen met de toenemende aandacht voor de maatschappelijke waarde die instellingen -zoals een hogeschool- creëren. Die aandacht is er bij medewerkers en zeker ook bij de huidige generatie studenten. In die zin zijn de genoemde trends binnen hogescholen zeer expliciet aanwezig.

Actualiteit

De tijd lijkt nu ook rijp voor dergelijke initiatieven. Steeds meer branches zoeken meer en beter opgeleid personeel. De bereidheid om in coalities te participeren is nu dus groter dan ooit. We zien drie trends die dat ondersteunen.

  • Het inzicht op bestuurlijk niveau dat we niet alle maatschappelijke problemen meer opgelost krijgen door naar de overheid te wijzen. Voor een kansrijke aanpak lijkt het noodzakelijk dat ook andere ‘spelers’ zich aansluiten, om tot ‘Vitale Coalities’ te komen.
  • De kritiek op organisatieniveau dat bedrijven en instellingen weinig aandacht meer hebben voor hun maatschappelijk rol. We zien de kritiek op bijvoorbeeld de financiële sector, maar ook de moeite die instellingen - die zich aangesproken voelen - hebben om naar meer dan de kpi’s binnen de eigen muren te kijken en juist te sturen op maatschappelijk waarde.
  • Op persoonlijk niveau zijn in toenemende mate mensen op zoek zijn naar de waarde waaraan zij zich willen verbinden, de persoonlijke zingeving. In samenhang met de tweede trend zien we bedrijven en instellingen ruimte bieden voor de dialoog over de verbinding van persoonlijke waarden en de waarde(n) waar de organisatie zich op richt.

Aanpak

De vraag is dan in hoeverre een onderwijsinstelling dat zelfstandig teweeg kan brengen. Ook hier zijn dergelijke ‘coalities’ nodig om het gewenste effect te bereiken.

Ondernemenderwijs helpt u in de route naar het sturen op en creëren van maatschappelijke waarde. > Zie de visie en aanpak van Ondernemenderwijs

Ervaring

EXPHO is partner van Ondernemenderwijs

De partners van Ondernemenderwijs verzorgen al meer dan tien jaar onderzoek naar, advies over en begeleiding bij de inrichting van regionale samenwerking, valorisatie en alumnibeleid voor het hoger onderwijs. In interactie met de doelgroep wordt de samenwerking ingericht.